Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a zásady ochrany osobních údajů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu EDUART EXPERIENCE by Barbora Půlpánová umístěného na webovém rozhraní www.eduartexperience.com (dále jen „webové rozhraní“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb, kterým je

Barbora Půlpánová
IČ: 09681434
se sídlem: 28. října 136, 530 03 Pardubice
zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pardubic
e-mail: barbora@eduartexperience.com
telefon: +420 722 913 433
web: www.eduartexperience.com
(dále jen „poskytovatel“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout vám služby specifikované na webovém rozhraní, a vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou vám sdělíme v průběhu objednávky (dále jen „cena“).

Poskytovatel služeb jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li zákazníkem nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

V jiném případě (např. objednávání prostřednictvím e-mailu) vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást naší nabídky. Případným zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Na webovém rozhraní je uvedena nabídka nabízených programů (dále jen “program/y“) a popis jejich hlavních činností. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Naše programy si můžete objednat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení objednávaného programu a vaše kontaktní údaje. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

V případě obdržení nezávazné poptávky vám zašleme bližší informace s uvedením celkové ceny, popřípadě vás požádáme o uvedení dalších potřebných informací. Pro objednání služby následně musíte podat závaznou objednávku prostřednictvím e-mailu, ve kterém vyjádříte souhlas s konečnými podmínkami námi poskytované služby. O obdržení objednávky vás následně budeme informovat.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka.

Cena programů zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za nabízený program ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u programu ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit program před jeho konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna jeho kapacita. V takovém případě je poskytovatel povinen po oznámení o zrušení programu zaslat bez zbytečného odkladu zákazníkovi celou cenu uhrazenou jako poplatek za program na jeho bankovní účet za předpokladu, že byl zákazníkem již uhrazen.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet či využitím platební brány. Cena je splatná bezhotovostně před konáním programu. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Při dodávce programu, pokud je program dodáván v objednávce ke konkrétnímu dni, je tento den dnem jeho dodání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má zákazník za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Zákazník, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit vám peněžní prostředky, které jsme od vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od vás peněžní prostředky přijali, pokud neuvedete jinak.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
- v případech vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme vám přijatou částku nebo její část bezhotovostně na účet, ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně na výše uvedené kontaktní údaje.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR). Správce osobních údajů: Vaše údaje zpracovává poskytovatel.

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, případně název a sídlo firmy, IČO, DIČ. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Osobní údaje zpracováváme bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, jelikož disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla nebo mailem na adresu info@eduartexperience.com.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách EDUART EXPERIENCE by Barbora Půlpánová. Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

COOKIES

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webovému rozhraní neposkytl. Více informací o zásadách ochrany soukromí uvádíme výše v části věnované ochraně osobních údajů.

Při práci s cookies budeme využívat tyto druhy cookies:
• Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a případného procesu při nákupu v našem eshopu.
• Cookies s preferencí uživatelských údajů - zde jsou pamatovány dříve zadané údaje např. o údajích k přihlášení, preferencích atd.
• Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics).
• Cookies určené k personalizaci reklamy.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Neneseme
odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Znění obchodních podmínek je možné měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.11.2020.

VZOROVÉ ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)
IČ:
Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi